Terénna krízová intervencia

Špecifiká krízovej intervencie poskytovanej Modrým anjelom

Tak ako existuje veľa kríz, existuje aj veľa druhov krízovej intervencie. Kríza môže vyplývať zo životného obdobia, či situácie, prípadne môže prichádzať ako následok ochorenia:

  • Drogová závislosť a kríza
  • Dekompenzácia psychiatrických ochorení - schizofrénie, depresie, atď. (patrí do rúk psychiatrov)
  • Problematika týraných a zneužívaných ľudí (domáce násilie, znásilnenia, obchod s bielym mäsom, a pod.)
  • Dospievajúci (kríza identity, telesnosti, autority, a i.)
  • Smrť a umieranie
  • Traumatická kríza
  • A mnohé iné...

 

Z mnohých životných kríz sa Modrý anjel zameriava na krízu traumatickú. Vzniká po udalostiach s traumatizujúcim potenciálom vtedy, keď zdroje, ktorými človek disponuje (rodina, osobnosť, mechanizmy zvládania) nestačia na zvládnutie situácie, v ktorej sa človek ocitol (závažné autonehody, vyššie spomínané znásilnenia, náhle úmrtia blízkych, detí, životných partnerov, živelné katastrofy, udalosti s hromadným postihnutím osôb).

Posttraumatická krízová intervencia (KI) je účinným nástrojom psychosociálnej podpory. Je to metódaodborného zásahu do života osoby zasiahnutej náhlou udalosťou s traumatizujúcim potenciálom (UTP), na zvládnutie ktorej nemá pre jej rozsah, intenzitu alebo nepredvídateľnosť dostatok vlastných síl a schopností. Ide o krátkodobý zásah v akútnej fáze po UTP smerujúci k podpore znovunadobudnutia schopnosti konať. Má pomôcť predísť možným negatívnym, v horšom prípade až devastačným následkom UTP v sociálnych, psychických, ekonomických či právnych aspektoch budúceho života zasiahnutých. Je dôležité poznamenať, že KI ani v najlepšom možnom prípade nemá schopnosť odstrániť všetky negatívne následky udalosti a ani to nie je jej cieľom. Od počiatku sa zameriava na zmiernenie negatívnych dopadov UTP na budúci život osôb, ktorým je poskytovaná. Napriek často sa opakujúcej mylnej interpretácii, terénna KI nie je psychologickou metódou, je zameraná na poskytnutie okamžitej podpory v akútnej fáze po dalosti, je iba dočasným riešením, kým plnohodnotná psychologická a sociálna starostlivosť ešte nie je z rôznych dôvodov možná.

 

Image: Courtesy of US Navy

 

Potrebujem Vašu pomoc