Pre laickú verejnosť a organizácie

Pre laickú verejnosť, organizácie a pracovníkov vystavených účinkom nadmerného stresu na pracoviskách so zvýšeným bezpečnostným rizikom sme pripravili súbor siedmich unikátnych modulov s niekoľkými charakteristikami, ktoré ich úplne odlišujú od bežných časovo, finančne a technologicky náročných školení, aké už mnohí iste poznáte. Naše doterajšie skúsenosti hovoria, že drahé nemusí vždy znamenať dobré, teória nie vždy vyhovuje praxi a iba chcieť často nestačí.
 

Spracovanie stresu, krízová intervencia, psychická prvá pomoc a psychosociálna podpora sú našou témou ako v zásahovej činnosti, tak aj v civilných profesiách. Vzhľadom na dlhoročnú úzku špecializáciu našich lektorov a zameranie sa na zvládanie extrémne náročných situácií sme vytvorili moduly, pri ktorých boli zohľadňované nasledovné kritériá:

 1. Minimálna časová a technologická náročnosť

 2. LOW COST rozpočet

 3. Maximálny účinok za minimálny čas

 4. Prispôsobenie sa potrebám klienta

 5. Dodržanie kvality

 

Týmito kritériami sa riadi aj vlastná zásahová činnosť Modrého anjela.

Vzdelávanie je zamerané na nácvik základných techník smerujúcich k znovunadobudnutiu schopnosti konať, stabilizácii po krízovej situácii a k osvojeniu si stratégií zvládania. Účelom kurzu je nadobudnutie praktických zručností s dôrazom na nácvik modelových situácií a tréning. Samotná teória plní v kurze iba doplnkovú fukciu. Jedným zo základných cieľov je aj upevnenie tímových návykov a získanie zručností na podporu vlastných síl a tiež síl spolupracovníka. V kurze používame netradičné techniky a metódy slúžiace na zatraktívnenie vzdelávania a hlbšie osvojenie si nadobudnutých vedomostí a zručností. Uvedomujeme si, že trh vzdelávania je na Slovensku preplnený množstvom kvalitných vzdelávacích programov a tiež aj tých, o ktorých kvalite možno pochybovať. Naše moduly sú doplnkovými a ojedinelými aktivitami s nízkou časovou náročnosťou, môžu sa teda stať aj súčasťou iných vzdelávacích celkov. Vzhľadom na vysokú pracovnú vyťaženosť sme však k dipozícii iba v malom časovom rozsahu a na voľný čas našich lektorov sa niekedy čaká týždne.

Našim heslom je: VZDELÁVANIE INAK.

 1. Systém do chaosu
 2. Ako čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zvládnuť krízovú situáciu? Krátka teoretická inštruktáž a masívny nácvik tvorby algoritmov zvládania typických krízových situácií. Testovanie schopností jednotlivých účastníkov reagovať primerane a vytipovanie silných a slabých miest v myslení. Potláčanie negatívnych sprievodných javov. Účelom tohto modulu je nadobudnutie kompetencií pracovníkov minimalizovať čas trvania a negatívne následky organizačného a informačného chaosu, ktorý typicky sprevádza krízové situácie.

 3. Emočná stabilizácia
 4. Krízové situácie a náhle prudké zmeny zabehnutých mechanizmov prinášajú so sebou často silnú emocionálnu odozvu. Zaplavenie silnými pocitmi a prudké fyziologické reakcie znemožňujú myslieť a konať efektívne. V tomto module získajú účastníci základné informácie o mechanizmoch fungovania emócií a sebaskúsenostnou formou pracujú na spracovaní vlastných emočne zaťažujúcich javov.

 5. Znovunadobudnutie schopnosti konať
 6. Stres ovplyvňuje vnímanie, cítenie, myslenie a konanie človeka. Nadmerný stres znižuje, prípadne až znemožňuje vedomú kontrolu nad všetkými uvedenými procesmi. Reakcie na stres sú absolútne individuálne a a sebaskúsenosť je nevyhnutným predpokladom úspešného zvládnutia modulu. Odolnosť voči stresu je významne ovplyvniteľná poznaním vlastných reakcií a tréningom. Schopnosť konať sa vracia spolu so zvládnutím stresu. V tomto module sa účastníci naučia pracovať so zaťažujúcimi javmi a hľadať vlastné zdroje v behaviorálnej rovine.

 7. Stratégie zvládania
 8. Zvládnuť krízu znamená mať dostatok dostupných zdrojov v sebe, alebo v blízkom okolí. Pod stresom zaniká uvedomenie si dostupnosti zdrojov. Nácvik stratégií zvládania záťaže, stresu a krízy vedie k uvedomeniu a zautomatizovaniu využitia intrapsychických zdrojov a zdrojov z okolitého prostredia. Po absolvovaní tohto modulu budú účastníci poznať svoje zdroje a spôsoby, ako ich v kríze použiť.

 9. Techniky sebapodpory
 10. Základnou schopnosťou živého organizmu je prežiť. K tomu slúži jeho schopnosť sebaregulácie. Správnym využitím neurofyziologických zákonitostí dokáže človek prežiť aj život ohrozujúce situácie. Nácvik a spoznávanie vlastných inštinktívnych reakcií rozvinie u účastníka kurzu vedomé techniky sebapodpory, slúžiace k efektívnej normalizácii vlastných reakcií na situáciu.

 11. Peer systém podpory
 12. Ide o priebežný systém kolegiálnej podpory v kríze prostredníctvom vybraných a pre tento účel zvlášť vyškolených členov pracovného tímu. Ide o pracovníkov požívajúcich v tíme prirodzenú autoritu s vysokou schopnosťou proaktívne nadväzovať kontakty a poskytovať podporu iným. Absolvovanie tohto modulu môže byť prvým krokom k zavedeniu peer systému na pracovisku.

 13. Psychická prvá pomoc
 14. Súbor opatrení použiteľných v hraničných situáciách v prípade vážneho ohrozenia bezpečnosti, zdravia, alebo života smerujúcich k zmierneniu následkov vplyvu kritickej situácie a zachovaniu duševného zdravia a budúcej kvality života kolegu. V tréningu formou negatívnych a pozitívnych inštrukcií absolventi vzdelávania nadobudnú základné zručnosti pre prácu s osobami nachádzajúcimi sa v stave bezprostredného ohrozenia života a zdravia.

Dôležité upozornenia: Kurz je určený pre heterogénne skupiny z jedného pracoviska v maximálnom počte 14 osôb. V prípade vyššieho počtu osôb z jedného pracoviska musí byť použitá ďaľšia lektorská dvojica. Pred uskutočnením kurzu je nevyhnutná fyzická obhliadka priestorov určených na vzdelávanie zo strany Modrého anjela. Je žiadúce, aby sa kurz uskutočnil v priestoroch skutočného pracoviska výučbovej skupiny. Iba tak je možné dosiahnuť maximálny efekt a zabezpečiť dostatočný účinok v prípade vzniku náhlej krízovej situácie v budúcnosti. V typický vzdelávací deň môže skupina absolvovať maximálne tri vzdelávacie moduly. Vzdelávacie aktivity sú značne zaťažujúce.