História vzniku a budúcnosť tímu

História vzniku tímu

Začiatky Modrého anjela sa viažu ku vzniku projektu pre Európsky sociálny fond, prostredníctvom ktorého bolo pod názvom "Pilotný projekt zavádzania psychickej prvej pomoci a psychotraumatologickej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe", kód ITMS 13120110464 vyvzdelávaných v danej problematike prvých 38 frekventantov. Účastníkmi vzdelávania boli špecialisti z pomáhajúcich profesií, zdravotnícki záchranári, operátori operačného strediska, psychológovia z bezpečnostných zložiek a dokonca aj kňaz. Pod vedením vtedajšieho riaditeľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR MUDr. Karola Káliga bolo na OS ZZS SR založené oddelenie psychologickej a psychosociálnej podpory, ktorého pracovníci sa pokúsili o prípravu koncepcie poskytovania krízovej intervencie v podmienkach SR a pokúsili sa o implementáciu krízovej intervencie do štruktúr štátu. V rámci Operačného strediska sa tiež uskutočnili prvé zásahy pri väčších udalostiach a tím sa zúčastnil na niekoľkých významných súčinnostných cvičeniach. S ohľadom na neexistujúci, resp. nedostatočný legislatívny rámec a tiež na charakter služby, ktorá je aj v zahraničí považovaná skôr za prejav občianskej spolupatričnosti a nie nárokovateľnú službu bola však táto činnosť novým vedením OS ZZS SR ukončená. S takmer polovicou absolventov uvedeného vzdelávania bol krátko po jeho ukončení rozviazaný pracovný pomer. Napriek značnému nasadeniu ľudských zdrojov a finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu na realizáciu vzdelávania tak hrozilo, že dôjde k zániku tejto iniciatívy a hlavný zámer projektu, teda zvýšenie úrovne poskytovaných služieb pre občanov nebude dosiahnutý.

 

Autori projektu aj vďaka tejto negatívnej skúsenosti pripravili koncept občianskeho poskytovateľa bez kompromisov a obmedzení, ktoré so sebou prinášalo nepružné a málo efektívne fungovanie v rámci štátnej inštitúcie. V roku 2007 začala vznikať Národná sieť zasahujúcich tímov krízovej intervencie pre udalosti menšieho rozsahu - MODRÝ ANJEL tak, ako ho dnes poznáte. V roku 2009 už zasahoval Modrý anjel pri 6 udalostiach s hromadným postihnutím osôb a desiatkach rozsahom síce menších, no svojou tragickou povahou a intenzitou pre obete a ich blízkych rovnako nebezpečných udalostí. V začiatkoch fungovania tohto tímu sme sa stretli s maximálnym porozumením a podporou zo strany Ministerstva zdravotníctva SR a spolupracovali s jeho vedením a odborom krízového riadenia na úspešnej likvidácii psychosociálnych následkov väčšiny nehôd s hromadným postihnutím obyvateľstva od roku 2009. Takisto zo strany vedenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tiež jeho krízového riadenia vnímame silnú podporu pre činnosť smerujúcu k riešeniu krízových udalostí bezprostredne po ich vzniku. Po výbuchu v bani v Handlovej sme boli aktivovaní Ministerstvom vnútra SR a odvtedy úspešne spolupracujeme so zložkami fungujúcimi v tomto rezorte.

 

Naša budúcnosť

Tím zasahujúcich pracovníkov krízovej intervencie v súčastnosti tvorí 67 spolupracovníkov, z ktorých všetci absolvovali príslušné vzdelávanie. Nezasahujúcimi členmi tímu sú tiež odborníci zodpovední za mimozásahové činnosti, podporu a rozvoj organizácie. S ohľadom na doterajšie skúsenosti a identifikáciu potrieb obyvateľstva považuje Modrý anjel za najvyššiu prioritu vybudovanie štruktúr na úrovni krajských rezidentúr a na rozšírenie okruhu aktívnych spolupracovníkov. S cieľom v budúcnosti zabezpečiť pre územie SR služby optimálny počet členov tímu v nepretržitej pohotovosti 24 hodín denne, 365 dní v roku. Týmto sa zabezpečí asistencia Modrého anjela aj pri udalostiach menšieho rozsahu a poskytovanie okamžitej, resp. rýchlej individuálnej starostlivosti obetiam násilných trestných činov, závažných nehôd a prírodných katastrof. Na tento účel sme pripravili pre budúcich spolupracovníkov "Projekt vzdelávania v psychotraumatológii, psychickej prvej pomoci, spracovaní stresu a krízovej intervencii" v rozsahu 200 hodín. Typickým účastníkom vzdelávania je vysoko motivovaný odborník z pomáhajúcej profesie, policajt, hasič, zdravotnícky záchranár, lekár, psychoterapeut, psychológ, sociálny pracovník alebo osoba s individuálnymi schopnosťami umožňujúcimi vykonávanie služby na patričnej úrovni.

Pre vzdialenejšiu budúcnosť považujeme za prirodzené, aby sa procesu spracovania krízových udalostí zúčastňovali v úzkej spolupráci tri zložky, z ktorých každá má svoje vlastné kvality, možnosti a legislatívne kompetencie:

ŠTÁT prostredníctvom bezpečnostných zložiek a ich riadiacich ustanovizní, Ministerstva a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a zariadení spadajúcich do jeho pôsobnosti.

SAMOSPRÁVA prostredníctvom príslušných oddelení vyšších územných celkov, mestských a miestnych úradov a zariadení v ich správe.

OBČIANSKY SEKTOR prostredníctvom spolupráce neziskových organizácií realizujúcich adekvátnu odozvu na uvedené situácie, napr. prostredníctvom Národnej siete zasahujúcich tímov krízovej intervencie, zariadení v pôsobnosti neziskových organizácií orientovaných na pomoc občanom v kríze, jednotlivcov a organizácií schopných zabezpečiť jednotlivé služby na potrebnej úrovni a v požadovanom rozsahu.

Partnerstvo so všetkými troma zložkami je pre Modrého anjela základným predpokladom úspechu.

Vízia zakladateľov Modrého anjela bude naplnená, keď sa jeho štruktúry stanú štandardným a dominantným poskytovateľom psychosociálnej podpory, psychickej prvej pomoci a krízovej intervencie pre občanov Slovenska v akútnej fáze po vzniku UTP a budú plnohodnotným partnerom pre jednotlivých účastníkov systému spracovania krízových udalostí (Hasičský a záchranný zbor SR, Policajný zbor SR, zdravotnícke zariadenia urgentného typu, Civilná ochrana).