Závet

Spísanie závetu

V každom okamihu nášho života chceme, aby majetok, ktorý sme počas svojho života nazhromaždili, skončil v správnych rukách. Pokiaľ tento proces nechceme zveriť ruke zákona, je vhodné spísať závet. Okrem ustanovenia dedičov celku alebo pomernej časti, môže závet obsahovať nariadenie iného naloženia s majetkom, napríklad vznik nadácie alebo podpora charity.

Poslednú vôľu môžete spísať:

  • sám, v tom prípade musí byť napísaná vlastnou rukou,
  • inou písomnou formou (na počítači, písacom stroji alebo iným obdobným spôsobom), ktorú je potrebné pred dvoma súčasne prítomnými svedkami podpísať a výslovne prejaviť, že listina obsahuje Vašu poslednú vôľu, okrem Vás musia závet podpísať aj títo dvaja svedkovia,
  • u notára.
  •  
  •  
  •  

Aby bol závet platný, musí obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol spísaný. Dôležitou obsahovou časťou je samozrejme ustanovenie dedičov celku, pomernej časti alebo konkrétnych vecí (kto čo dostane). Uvedením nasledovného textu v závete zabezpečíte, že Vaše želanie pomáhať iným bude uskutočnené:

"Odkazujem (popíšte predmet daru) tímu krízovej intervencie Modrý anjel / tím krízovej intervencie, n.o., Štúrova 8, 81102 Bratislava,  IČO 37983415 a týmto zakladám nadačný fond pod názvom "uveďte názov nadačného fondu". Prajem si, aby výnosy z fondu boli venované (špecifikujte účel použitia daru alebo uveďte: "dar je určený na riešenie aktuálnych potrieb Modrého anjela".
 

Zrušenie či zmena poslednej vôle

Ak chcete zmeniť alebo zrušiť závet, môžete tak učiniť niekoľkými spôsobmi:

  • listinu, na ktorej je napísaný závet roztrháte
  • napíšete odvolanie pôvodného závetu (musí mať také isté náležitosti ako posledná vôľa)
  • napíšete nový závet (platný je závet s neskorším dátumom spísania)