Zásady našej práce

Biela hviezda v našom znaku má šesť cípov, z nich každý symbolizuje jeden z charakteristických prvkov našej práce:
 
  • vyhľadávanie klientov,

  • zodpovednosť za úroveň starostlivosti,

  • dosiahnuteľnosť služby,

  • dobrovoľnosť,

  • podpora v domácom prostredí,

  • tvorba siete následnej starostlivosti.

 

1/ Vyhľadávanie klientov

V prípade spustenia zásahu niektorou zo spolupracujúcich zložiek záchranného systému vyhľadávame, na rozdiel od väčšiny služieb orientovaných na podporu občanov v kríze, klientov v teréne aktívne. Proaktívne konanie je jedným z účinných nástrojov krízovej intervencie. Ide o spôsob, akým získavame dôveru klientov a umožňuje nám to priniesť efektívne podporné opatrenia v najkratšom možno čase po traumatizujúcej udalosti priamo na miesta, v ktorých sa cítia bezpečne. V takom prípade klient nemusí o službu žiadať a ani ju vyhľadávať, získa ju na mieste udalosti, alebo v domácom prostredí, prípadne na mieste, ktoré sám pre seba vyhodnotí ako vhodné. Do veľkej miery mu tento prístup uľahčí fungovanie v už aj tak mimoriadne zaťažujúcej situácii, pretože nie je vystavený stresu z riešenia nečakaných situácií a návštev rôznych úradov.

2/ Zodpovednosť za úroveň starostlivosti

Všetci naši zasahujúci členovia sú absolventmi špecializovaného 200 hodinového vzdelávania v psychosociálnej podpore, psychickej prvej pomoci, krízovej intervencii a spracovaní stresu. Ich pôvodné povolania dávajú tiež záruku, že pri poskytovaní služieb dokážu vyjsť klientom v ústrety správne a účinne. Kvalita vzdelávania a poskytovaných služieb je základným parametrom, na ktorý kladieme v tíme najväčší dôraz.

3/ Dosiahnuteľnosť služby

Pracujeme na sprístupnení našich služieb širokej verejnosti a tvorbe Národnej siete zasahujúcich tímov krízovej intervencie, ktorá bude pokrývať územie Slovenska tak, aby v každej chvíli a kdekoľvek bolo možné zabezpečiť dojazd našich pracovníkov do jednej hodiny od alarmovania. Po dobudovaní siete bude pre územie Slovenska k dispozícii v každom kraji niekoľko pracovníkov v pohotovosti schopných okamžite vyraziť na miesto udalosti a poskytnúť súčinnosť Hasičskému a záchrannému zboru SR, Policajnému zboru SR a posádkam záchranných zdravotných služieb. Už dnes však pokrývame všetky udalosti s hromadným postihnutím obyvateľstva na území SR, alebo udalosti podobného rozsahu, ktorých účastníkmi sú slovenskí štátni príslušníci na území členských štátov EÚ.

4/ Dobrovoľnosť

Každý člen tímu Modrého anjela robí svoju prácu z presvedčenia, dobrovoľne a rád. Služba Modrého anjela je pre zasiahnutých klientov zásadne bezplatná.

5/ Podporaz na mieste nešťastia a v domácom prostredí

Na miestach traumatizujúcich udalostí vzniká v peritraumatickom čase okamžitá potreba poskytnutia jednej z foriem psychosociálnej podpory - psychickej prvej pomoci. Ide o súbor základných techník a opatrení, smerujúcich k rýchlej a účinnej emočnej stabilizácii ľudí nachádzajúcich sa v akútnom ohrození, alebo ich blízkych. Je vhodné, aby techniky psychickej prvej pomoci ovládali tiež ostatné zásahové sily, teda hasiči, policajti a zdravotníci. Pre zjednodušenie - dilema "ryby, alebo udice?" má v týchto situáciách dočasné riešenie: ryby. V prvých minútach, až desiatkach minút po traumatizujúcej udalosti sú vhodné akékoľvek opatrenia, ktoré klient pre seba vníma ako podporné a nedochádza pri nich k bezprostrednému ohrozeniu zdravia, alebo života. Klient môže urobiť čokoľvek, čo mu pomôže zvládnuť prvý nával zaťažujúcich podnetov.
S odstupom niekoľkých hodín, výnimočne až dní je namieste urobiť druhý krok a začať poskytovať krízovú intervenciu. Tá nasleduje potom, ako pominula akútna potreby psychickej prvej pomoci a spočíva v hľadaní optimálneho modelu fungovania pre najbližie dni. Podľa okolností sa určí rozsah bezprostredných potrieb klienta, sú mu poskytnuté všetky overené informácie, ktoré mu môžu pomôcť riešiť množstvo praktických a formálnych úkonov, spojených s nečakanou udalosťou. Podľa potreby členovia tímu poskytujú aj sprevádzanie blízkych pri identifikácii telesných pozostatkov a odbere DNA, prípadne pomáhajú riešiť vzniknuté ďalšie následky spojené s udalosťou. Súčasťou krízovej intervencie je tiež prevedenie klienta do kurately siete následnej starostlivosti. Dilema "ryby, alebo udice?" je správnym poskytnutím krízovej intervencie klientovi definitívne vyriešená: udice.

6/ Tvorba siete následnej starostlivosti

Modrý anjel sa od prvých hodín po traumatizujúcej udalosti aktívne podieľa na aktivácii siete následnej starostlivosti. Účelom je skoré stiahnutie sa zásahových jednotiek Modrého anjela z operačného prestoru a prenechanie starostlivosti miestnym úradom a samospráve.


Počas činnosti psychosociálneho intervenčného tímu, výkonu krízovej intervencie a manažmentu stresu sa často odkrývajú informácie, všeobecne považované za dôverné. Situácia, v ktorej sú tieto dôverné informácie zdieľané je vysoko emocionálne náročná nielen pre jednotlivcov, ale pri veľkom rozsahu udalosti aj pre celú spoločnosť. Z tohto pohľadu je etika práce všetkých členov krízového intervenčného tímu pod drobnohľadom verejnosti rovnako, ako kvalita odbornej práce. Prakticky každý človek očakáva, že keď sa ocitne v ohrození a potrebuje profesionálnu pomoc, má mu byť poskytnutá odborne a s ohľadom na jeho ľudskú dôstojnosť. Odbornosť poskytovanej služby vie rozlíšiť skôr profesionál, no spôsob kontaktu, komunikácie a rešpektovania práv, slobôd, integrity osobnosti a ľudskej dôstojnosti vníma na pocitovej úrovni väčšina ľudí. Podľa toho, ako sa cíti nadobudne presvedčenie, či je o neho „dobre“, alebo „zle“ postarané.

Ako podporu pre členov tímu bolo teda nevyhnutné formulovať etické zásady práce. Každý člen tímu je oboznámený so zásadami, ktorými sa riadi jeho činnosť. Tieto zásady ho pri výkone vedú v zmysle rozlišovania „pomáhajúce - škodiace“ zasiahnutému, ktorý je odkázaný na jeho pomoc.

Pre potreby našej práce deklarujeme zhodu etických zásad práce krízového intervenčného tímu s etickými zásadami práce zdravotníckych pracovníkov, vrátane zásad platných pre psychologickú a sociálnu prácu.

Pri zaobchádzaní s informáciami určujeme najvyššiu prioritu dôvernosti a ochrane údajov, ktorých zverejnenie by mohlo mať negatívny vplyv na našich klientov. Dodržiavame zákon o ochrane osobných údajov a príslušné právne predpisy a rámce tak, aby sme zabezpečili maximálne možnú ochranu ľudí, na ktorých nám záleží.