Ako nám môžete pomôcť?

 

 

Aj anjelom treba občas pomôcť. Každý z Vás môže prispieť k dostupnosti a rozvoju našej služby tak, aby sme jedného dňa pokrývali celé Slovensko 24 hodín denne. Pomôžte nám napĺňať našu dlhodobú víziu - služby psychosociálnej podpory a krízovej intervencie dostupné na území celej SR pre všetkých občanov 24 hodín denne/7 dní v týždni.

Takto nám môžete pomôcť (právnické aj fyzické osoby):

  • Zriadením trvalého príkazu v prospech nášho účtu v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu 518 799 0851/0900

Pomôže nám aj malá suma s ktorou budeme môcť pravidelne počítať pri úhrade nákladov za našu činnosť.

Ako variabilný symbol (VS) môžete uviesť akýkoľvek číselný údaj ktorým sa bude dať identifikovať Vaša platba. Do správy pre prijímateľa, prosíme, uveďte slovo "dar". Aby sme Vám mohli dať vedieť, že sme Váš dar dostali, budeme radi ak uvediete do správy pre prijímateľa aj svoje meno a e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

Pre platby zo zahraničia je potrebné uviesť IBAN: SK23 0900 0000 0051 8799 0851 a BIC/SWIFT: GIBASKBXXXX

  • Jednorazovým finančným darom v prospech nášho účtu v Slovenskej sporiteľni č. 5187990851/0900

Ako variabilný symbol (VS) môžete uviesť akýkoľvek číselný údaj ktorým sa bude dať identifikovať Vaša platba. Do správy pre prijímateľa, prosíme, uveďte slovo "dar". Aby sme Vám mohli dať vedieť, že sme Váš dar dostali, budeme radi ak uvediete do správy pre prijímateľa aj svoje meno a e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Pre platby zo zahraničia je potrebné uviesť IBAN: SK23 0900 0000 0051 8799 0851 a BIC/SWIFT: GIBASKBXXXX

 

 

  • Poukázaním 2 % z daní z príjmu

Aj v roku 2022 sme prijímateľmi 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb za rok 2021.

Údaje o prijímateľovi:
IČO/SID: 37 983 415, Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno/ názov: Modrý anjel / tím krízovej intervencie n.o.
Adresa: Štúrova 8, Bratislava 811 02

 

  • Hmotným darom

Najmä pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb a pri živelných pohromách sa naše nasadenie ráta na dni, kedy sme v teréne s nasadením síl 24 hodín denne. Pri takto logisticky náročných zásahoch potrebujeme pre našu prácu kvalitné logistické a technické vybavenie.

To čo by nám pri zásahoch pomohlo sú: nové laptopy, tablety, tlačiarne, veľkokapacitné stany, benzínový agregát, vysielačky, satelitné telefóny, príves za auto, ale aj drobnosti ako kancelársky papier, fixky, odborná literatúra, a pod.

Ak nám chcete niečo také darovať, prosím, dohodnite sa vopred, najmä o technickej špecifikácii, odovzdaní a prijatí daru na našej krízovej linke +421-944-171-272 alebo e-mailom na: modryanjel@modryanjel.sk

 

Všetky dary sú použité na financovanie projektu krízovej intervencie pre občanov SR a radi ich podrobne vyúčtujeme. Darca môže rozhodnúť o účele, na ktorý chce, aby boli peniaze použité. Radi Vás uverejníme na našej webovej stránke, vo výročných správach a v publikáciách, môžeme Vaše logo umiestniť pri rôznych akciách na ktoré prispejete a tiež Vás spomenúť pri kontakte s médiami.